دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1397/8/8 OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)

تاریخ شروع: 1397/7/25 SolidWorks دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

تاریخ شروع: 1397/8/20 REWIT دانشگاه علم وفرهنگ ( جهاد دانشگاههی)

تاریخ شروع: 1397/7/19 3D MAX دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)

تاریخ شروع: 1397/7/3 MINI-TAB دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاد دانشگاهی)

تاریخ شروع: 1397/7/6 COMFAR دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

تاریخ شروع: 1397/8/5 CATIA دانشگاه علم و فرهنگ(جهاد دانشگاهی)

تاریخ شروع: 1397/8/1 weap دانشگاه علم و فرهنگ ( جهاددانشگاهی)

تاریخ شروع: 1397/8/14 PHOTOSHOP دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)