SolidWorks دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
ظرفیت: 15 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است تاریخ ثبت : 1397/6/17
کد دوره : r829361074 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/25 تاریخ پایان دوره : 1397/8/25
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

دانش پذیر موظف به آوردن سیستم میباشد.

اهداف دوره :

مفاد درسی :

SolidWorks دانشگاه علم و فرهنگ (جهاد دانشگاهی)
محل برگزاری
مدرسان