OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)


  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 5
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است

OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)

OpenSees دانشگاه علم وفرهنگ (جهاد دانشگاهی)

تاریخ ثبت : 1397/06/17 کد دوره : r174038695
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/08/08 تاریخ پایان دوره : 1397/09/08

همراه آوردن سیستم به عهده دانش پذیر میباشد.